Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 15.02.2016 21:34:48 

MONOCH‚ o.s.

  

 Stanovy sdružení  „MONOCH, občanské sdružení"

 

 

I. Základní ustanovení

1.  Sdružení se nazývá plným názvem „MONOCH, občanské sdružení"

2.  Sdružení je dobrovolným samosprávným společenstvím občanů za účelem sportovního a kulturního rozvoje v oblasti povodí Liběchovky.

3.  Sdružení má postavení právnické osoby soukromého práva dle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, s působností na území České republiky.

4.  Sdružení je nezávislou právnickou osobou, která se řídí svými stanovami a právním řádem České republiky.

5.  Sídlem sdružení jsou Medonosy čp. 80, p. Liběchov, PSČ 277 21

6.  Zakládajícími členy sdružení jsou:      1. Anneliese Beníšková

                                                                       2. Drahomíra Dočekalová

                                                                       3. Alena Vlková

                                                                       4. Dana Miková

                                                                       5. Martina Konopíková

                                                                       6. Jana Vlková

                                                                       (dle příloha číslo 1)

 

 

II. Hlavní poslání a cíle činnosti

1.  Hlavním posláním sdružení je soustavné rozvíjení sportovního a kulturního rozvoje v oblasti povodí Liběchovky. Jedná se především o pořádání sportovních akcí ( např. pořádání volejbalových a nohejbalových turnajů) a kulturních akcí (např. pořádání koncertů, výstav keramiky, fotografií, obrazů,…, pořádání dětského dne,  sletu čarodějnic a podobných akcí).

2. K dosažení cílů sdružení zejména :

a) zřizuje a provozuje klubovnu určenou k setkávání členů sdružení

b)  získává podpory a dary od jiných právnických a fyzických osob, jakož i příspěvky, dotace a granty od orgánů státu či obcí,

c)  obstarává svoje příjmy z členských příspěvků a propagační činnosti, 

d) vyhledává spolupráci s orgány obecní i regionální samosprávy, se školami jakož i dalšími neziskovými institucemi, které mohou napomáhat realizaci poslání a cíle sdružení.

 

 

III. Členství ve sdružení

1.  Členství ve sdružení „MONOCH" je dobrovolné. Členstvím vznikají nejen práva, ale i povinnosti člena sdružení, především závazek dodržovat Stanovy sdružení a dbát o jeho goodwill. Členství je nepřevoditelné a nezcizitelné.

2.  Členem tohoto sdružení se může stát každý mravně bezúhonný občan České republiky po dosažení l8 let věku a souhlasí bez výhrad se Stanovami sdružení.

3.         Členem sdružení se může stát i právnická osoba se sídlem na území ČR, a to na základě smlouvy uzavřené se sdružením, která musí mj. obsahovat časovou délku členství a zejména pak zda tato právnická osoba získává členská práva a povinnosti

 

a v jakém konkrétním rozsahu a za jakých podmínek.

4.  Členové sdružení jsou :

a)  čestní

b)  činní

c)  smluvní

d)  mladiství od 15 do 18 let věku

5. Čestným členem může sdružení jmenovat osobu starší l8 let, která se zvlášť významně zasloužila o rozvoj zájmů sdružení.

6. Činným členem je fyzická osoba starší l8 let, která byla přijata výborem sdružení za člena a platí roční členský klubový příspěvek stanovený usnesením valné hromady sdružení nebo z jejího pověření výkonnou radou sdružení.

7. Smluvním členem může být pouze právnická osoba, která se sdružením písemně sjednala podmínky, rozsah a délku takového členství. Smluvním členem nemůže být osoba fyzická.

8. Přihláška za člena musí být podána písemně. Její součástí musí být bezvýhradné prohlášení o závazku žadatele dodržovat Stanovy sdružení, ctít jeho dobré jméno, platit členský příspěvek dle typu členství. Přihláška musí obsahovat tyto minimální údaje :

       - určení typu členství

     - jméno, příjmení, data narození žadatele

       - národnost a státní příslušnost

     - prohlášení o souhlasu se Stanovami sdružení a závazku tyto dodržovat

       - datum žádosti a podpis + podpisový vzor

9. O přijetí či nepřijetí za člena rozhoduje valná hromada sdružení. Přijatý člen sdružení obdrží Stanovy a v sídle sdružení může nahlédnout do vnitřních předpisů sdružení.

10. Členství u činných členů se ročně obnovuje zaplacením ročního klubového příspěvku, který je splatný nejpozději do 3l. března běžného kalendářního roku. Výše ročního příspěvku činí :

·          u důchodců všech variant 100,-Kč

·          u mladistvích 50,-Kč

·          u ostatních činných členů 100,-Kč

            Příspěvek je fixní, alikvotní propočet se neprovádí.

11. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky. Je pouze na jeho svobodné vůli, zda a jak činnost sdružení podpoří a nemůže být nijak upomínán.

12. Členství ve sdružení zaniká :

·          vystoupením člena na základě jeho písemného prohlášení s vlastnoručním podpisem,  které je  doručeno sdružení,

·          vyškrtnutím člena pro nezaplacení ročního členského příspěvku v termínu dle těchto Stanov a to ani v přiměřené dodatečné lhůtě,

·          vyloučení pro zvlášť hrubou nekázeň, porušení Stanov, znevážení dobrého jména sdružení, jakož i za zneužití majetku sdružení, peněz a informací,

·          úmrtím člena

·          uplynutím smluvní doby členství právnické osoby nebo z důvodu vypovězení smluvního členství nebo z důvodu zániku smluvního člena,

·          zrušením nebo rozpuštěním sdružení

13. Rozhodnutí o vyloučení člena musí být předáno osobně nebo doporučeně do místa posledního známého bydliště. Vyloučení spadá do kompetence výkonné rady, přičemž musí být předem ústně projednáno se dotčeným členem, je-li to možné. Nepřítomnost provinilého člena však nebrání projednání vyloučení ani rozhodnutí o něm. Rozhodnutí musí být písemné a musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o odvolání. O odvolání rozhoduje valná hromada, pokud sám výbor svoje rozhodnutí nezruší.

 

 

IV. Práva členů sdružení

l. Každý člen má právo:

a) účastnit se na činnostech sdružení

b) účastnit se valné hromady

c) uplatňovat své názory, návrhy a kritiku

d) vyžadovat informace o činnosti sdružení, jeho hospodaření

e) být volen do orgánů sdružení

f) právo hlasovat a volit

g) používat na oblečení nášivku či nálepku s logem sdružení

2. Právo hlasovat a volit mají pouze činní členové.

3. Členem orgánů může být pouze člen sdružení, nikoliv  osoba cizí.

 

 

V. Povinnosti členů sdružení

l. Každý člen sdružení je povinen:

a) dodržovat Stanovy, usnesení valné hromady a rozhodnutí výboru sdružení, přijatá dle Stanov

b) podílet se s nejvyšší možnou péčí na správě záležitostí sdružení

c)  dodržovat zásady etiky, občanskou morálku, ekologické normy a dbát dobrého jména sdružení

d) řádně a včas platit členské příspěvky jakož i další poplatky, uložené podle Stanov sdružení

e) šetřit a chránit majetek sdružení

f)   podílet se na popularizaci a propagaci sdružení a jeho cílů

2. Povinnosti smluvního člena upravuje uzavřená smlouva

 

 

VI. Orgány sdružení

l. Orgány sdružení  jsou:

a) valná hromada

b) výkonná rada

c)  předseda

Orgány sdružení jsou voleny ustavující valnou hromadou, která se bude konat ve lhůtě 40 dnů ode dne registrace sdružení. Ustavující valná hromada schvaluje stanovy sdružení.

 

 

 

VII. Valná hromada

1.  Valná hromada je nejvyšším zastupitelským orgánem sdružení, kterou svolává minimálně jednou ročně předseda sdružení nebo pověřený člen výkonné rady.

2.  Svolání valné hromady musí být učiněno písemně vůči každému členu sdružení, a to nejpozději l4 dnů přede dnem konání valné hromady, s uvedením místa, termínu a programu valné hromady.

3.  Právo účasti na valné hromadě, právo hlasovat, být volen a volit každého člena sdružení upravuje článek IV. Stanov.

4.  V úvodu zasedání valné hromady musí být schválen její program, jednací a volební řád.

5.  Valná hromada je schopná usnášení, je-li přítomna minimálně nadpoloviční většina všech členů, oprávněných k účasti na valné hromadě s rozhodujícím hlasem - oprávněných voličů. Usnesení je přijato a volba je úspěšná tehdy, pokud získaly podporu minimálně nadpoloviční většiny z přítomných oprávněných voličů.

6.  Valná hromada zejména:

a)   projednává zprávu o činnosti a hospodaření sdružení, tuto zprávu schvaluje nebo ukládá nápravná opatření,

b)   projednává kalendář aktivit na příslušný rok

c)   stanoví výši ročního příspěvku pro činné členy

d)   přijímá čestné členy sdružení

e)   stanoví volební období orgánů sdružení, které nesmí být delší než čtyři roky a kratší než dva roky a jejich početní složení,

f)    volí členy výkonné rady, přičemž může odvolat kteréhokoliv z jeho členů a rovněž může odvolat výbor celý

g)   plní funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutí výkonné rady sdružení

h)   rozhoduje o vstupu a vystoupení do a z ekologických a jiných neziskových institucí,

i)    rozhoduje o převodu vlastnictví majetku nebo o jeho zatížení cizími právy třetích osob

j)    schvaluje novelizaci Stanov

k)   rozhoduje o zániku, rozpuštění a sloučení sdružení a s tím vždy současně o způsobu likvidace nebo vypořádání práv, závazků a majetku sdružení

l)    schvaluje odměny pro členy výkonné rady sdružení

m)  schvaluje plán práce sdružení na běžný rok a jeho rozpočet

7. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

8. O konání valné hromady se pořídí písemný zápis, který obsahuje průběh valné hromady, výsledky hlasování a přijatá i nepřijatá rozhodnutí. Zápisy o valných hromadách se uschovávají po celou dobu trvání sdružení.

9. K platnosti rozhodnutí o zániku sdružení je vždy třeba minimálně třípětinové většiny z přítomné nadpoloviční většiny členů sdružení s hlasem rozhodujícím.

 

 

VIII. Předseda sdružení

1.  Předseda sdružení je nejvyšším činovníkem sdružení, který zastupuje sdružení navenek vůči třetím osobám /statutární orgán/,pokud není ve Stanovách uvedeno jinak a zodpovídá za správu a řízení sdružení.

2.  Předseda je oprávněn :

a)   svolávat řádnou valnou hromadu

b)   řídit zasedání výkonné rady sdružení, které svolává minimálně jedenkrát za šest měsíce či dle potřeby

c)   přijímat rozhodnutí v rozsahu, v jakém byl pověřen usnesením valné hromady nebo výkonné rady, vždy však v souladu se Stanovami

d)   uzavírat jménem sdružení příp. pracovněprávní vztahy

e)   Za nepřítomného předsedu jedná v rozsahu jeho pravomocí jednatel výkonné rady

f)    Předsedu volí výkonná rada.

 

 

IX. Výkonná rada sdružení

1.  Výkonná rada sdružení, v jehož čele stojí předseda, je nejvyšším výkonným orgánem sdružení, který sdružení řídí mezi zasedáními valné hromady a je sedmičlenná.

2.  Výkonná rada přijímá rozhodnutí a usnáší se ve věcech, které nejsou výslovně svěřeny valné hromadě anebo ve věcech, které mu byly uloženy valnou hromadou, příp. ve věcech předvídaných Stanovami.

3.  Rozhodnutí výkonné rady je přijato, je-li přítomna minimálně nadpoloviční většina jeho členů a z nich pro konkrétní návrh rozhodnutí hlasovala jejich minimálně nadpoloviční většina. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

4.  O zasedáních výkonné rady se pořizuje písemný zápis aby bylo zřejmé, kdy a kdo se zasedání zúčastnil, jaké otázky byly předmětem jednání a jak byly konkrétně rozhodnuty.

5.  Přípravu podkladů pro jednání výkonné rady zajišťuje jednatel výboru, který rovněž zodpovídá za administrativu sdružení.

6.  Výkonná rada a jeho předseda jsou povinni předložit valné hromadě na jejím zasedání písemné materiály a zprávy, které je valná hromada oprávněna projednat a rozhodnout o jejich přijetí.

7.  Výkonná rada sdružení je povinna mít pravidelný měsíční přehled o plnění schváleného rozpočtu, o stavu cash flow, o jeho pohledávkách a závazcích a o stavu majetku.

8.  Za odstoupivšího člena výkonné rady může výkonná rada kooptovat jiného člena sdružení staršího l8 let.

9.  Členové výkonné rady jednají jménem sdružení, a to vždy dva zástupci sdružení. Podepisování za sdružení se děje tak, že k názvu sdružení připojí svůj podpis dva z členů výkonné rady.

10. Členové výkonné rady jsou povinni a oprávněni zejména:

- rozhodovat o všech otázkách běžné činnosti sdružení, kromě těch, které jsou těmito stanovami nebo jejím rozhodnutím vyhrazeny valné hromadě nebo předsedovi,

- zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví,

- zajišťovat účelné a hospodárné čerpání a vynakládání finančních prostředků,

- svolávat mimořádnou valnou hromadu,

- připravovat podklady pro valnou hromadu,

- podávat valné hromadě zprávy o všech záležitostech sdružení,

- zajistit vyhotovení a uložení zápisu o konání valné hromady.

 

 

X. Majetek a hospodaření sdružení, jednání jeho jménem

1.  Majetek sdružení tvoří zejména finanční fondy, DHIM, HIM, NHIM, pohledávky a jiná majetková práva. O majetku vede sdružení předepsané účetní, inventární, statistické a daňové sestavy a výkazy a dbá o jeho náležitou ochranu.

2.  Zdroje majetku tvoří zejména :

a)   členské příspěvky

b)   dary a podpory od třetích osob

c)   příjmy z činnosti sdružení dle jeho cíle a poslání

d)   dotace, subvence z republikového rozpočtu či rozpočtů obecních

3. Hospodaření se řídí ročním plánem činností a rámcovým rozpočtem, schváleným valnou hromadou. Za hospodaření odpovídá výkonná rada, za jednotlivé finanční a účetní operace a za právní úkony jménem sdružení ti činovníci, členové či zaměstnanci, kteří je provedli nebo uzavřeli.

4. Finančními prostředky sdružení v rámci schváleného rozpočtu disponuje předseda a výkonná rada , příp. pověřený člen či zaměstnanec.

5. Jménem sdružení jedná a toto zastupuje ho navenek předseda a výkonná rada. Právní úkon v ceně nad 10.000,- Kč či úkon v obligatorní písemné formě musí vlastnoručně podepsat vždy předseda a jednatel. Ten, kdo porušením tohoto ustanovení způsobí sdružení škodu, odpovídá za ni sdružení dle platného práva.

6. K pravidelným pokladním operacím a bezhotovostnímu styku zřizuje výbor sdružení pokladnu a dále pak běžný účet. Podpisové právo zajišťuje výkonná rada tak, že případná dispozice je vázána na kombinaci minimálně dvou členů výkonné rady sdružení.

7. Je-li to užitečné, může výkonná rada sdružení pro účely nadstandardní ochrany majetku sjednávat pojistné smlouvy.

8. S majetkem sdružení a nehmotnými právy může výkonná rada nakládat pouze na základě souhlasného usnesení valné hromady či dle zmocnění uvedeného ve Stanovách.

 

 

XI. Zánik členství

1. Sdružení zaniká:

- z rozhodnutí valné hromady dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením,

- pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění.

 

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně o způsobu majetkového vypořádání.

 

 

XII. Ustanovení přechodná a závěrečná

Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č.83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů.

  Tyto Stanovy nabudou účinnosti dnem jejich registrace na Ministerstvu vnitra České republiky dle zák. čís. 83 / l990 Sb., o sdružování občanů.

 

 

Datum a místo:                     12.9.2007  Medonosy

 

 

Podpisy:

 

Anneliese Beníšková

 

 

 

 

 

Drahomíra Dočekalová

 

 

 

 

 

Alena Vlková

 

 

 

 

 

Dana Miková

 

 

 

 

 

Martina Konopíková

 

 

 

 

 

Jana Vlková

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zakladatelská smlouva

občanského sdružení

na základě zákona o sdružování občanů č.83/1990 Sb.

s názvem

MONOCH, občanské sdružení

 

 

Zakládající členové sdružení:      1. Anneliese Beníšková

                                                           2. Drahomíra Dočekalová

                                                           3. Alena Vlková

                                                           4. Dana Miková

                                                           5. Martina Konopíková

                                                           6. Jana Vlková

                                                           (dle příloha číslo 1)

 

 

Sídlo sdružení:  Medonosy čp. 80, p. Liběchov, PSČ 277 21

 

Předmět činnosti a cíle: sportovní a kulturní rozvoj v oblasti povodí Liběchovky

 

Jménem sdružení je oprávněn jednat:   - předseda

                                                                       - členové výkonné rady

 

  Zakladatelé sdružení se dohodli na znění stanov, které jsou přílohou této zakladatelské smlouvy. Stanovy mohou být měněny a doplňovány pouze na valné hromadě sdružení.

 

  Jakékoliv změny nebo dodatky k této zakladatelské smlouvě vyžadují číslovanou dohodu všech zakladatelů, učiněnou v písemné formě a stvrzenou podpisy.

 

  Mezi založením a vznikem sdružení je všemi zakladateli zmocněn k činění všech právních úkonů, směřujících ke vzniku sdružení, Jana Vlková, rodné číslo 745130/0901 .

 

  Sdružení se při své činnosti řídí českým právním řádem.

 

  Na důkaz toho, co je shora uvedeno připojují zakladatelé své podpisy.

 

    Zakladatelskou smlouvu podepsali zakládající členové sdružení MONOCH

 

 

v Medonosích dne 12.9.2007

 

Podpisy:

 

Anneliese Beníšková

 

 

 

 

 

Drahomíra Dočekalová

 

 

 

 

 

Alena Vlková

 

 

 

 

 

Dana Miková

 

 

 

 

 

Martina Konopíková

 

 

 

 

 

Jana Vlková

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist